[1]
บุตรชีวันไ. and อุดมจ., “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 215-230, 1.