[1]
ทัพแสงศรี ไ., “ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 203–214, ก.พ. 2017.