[1]
ทัพแสงศรีไ., “ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 203-214, 1.