[1]
แก้วแสงอ่อนพ., กาญจนสุธรรมส., นวลฉวีแ., and อินทสุวรรณส., “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 171-188, 1.