[1]
แสนไชยสุริยาพ., “การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 159-170, 1.