[1]
มหาสิงห์ป., “รูปแบบการออมโดยการปลูกไม้ป่าผสมบนพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ย่อยที่ 1) ของประเทศไทย”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 129-144, 1.