[1]
ศักดิ์เพชร น., นวลฉวี แ., กาญจนสุธรรม ส., และ พลีรักษ์ ณ., “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 101–116, ก.พ. 2017.