[1]
ศักดิ์เพชรน., นวลฉวีแ., กาญจนสุธรรมส., and พลีรักษ์ณ., “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 101-116, 1.