[1]
อินกล่ำฐ., “วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 85-100, 1.