[1]
รัชชุศานติเ., “ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 67-84, 1.