[1]
ดาวเรืองเ., เครือคำช., ศักดิ์คะทัศน์พ., and รังควัตน., “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 51-66, 1.