[1]
มาลาศรีเ. and ผลงามภ., “การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 25-38, 1.