[1]
ทุ่นใจส., “Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 1-12, 1.