[1]
สันธนาภรณ์ ส., สิรสุนทร พ., และ ปัทมสิริวัฒน์ ด., “การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบการขนส่งทางอากาศไทย”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 269–286, ก.ค. 2016.