[1]
บาคาล ว., “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 205–220, ก.ค. 2016.