[1]
จิตต์มั่น ส. และ ธรรมสรากูร ก., “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพ ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพ การทำงานของนักบัญชีธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 287–296, ก.ค. 2016.