[1]
จันทร์เกตุ ม., เพชรานนท์ โ., และ กรรณสูต ส., “การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร”, URU J., ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 197–205, ส.ค. 2016.