[1]
จันทร์แสงศรี ส. และ รักษาสัตย์ ศ., “การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการคิดไตร่ตรองและยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”, URU J., ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 181–196, ส.ค. 2016.