[1]
เอี่ยมอนุพงษ์ เ. เ., ธีระภูธร ด., ทองดีเลิศ พ., และ เอื้อนครินทร์ ท., “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 139–152, ก.ค. 2016.