[1]
สิทธิจันทร์ จ., สองสนิท ท., และ ตีเมืองซ้าย ส., “การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 49–60, ก.ค. 2016.