[1]
แก้วเต็ม ย., ปัญจขันธ์ ณ., เครื่องชัย ส., และ ชูจิตร ว., “ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบเกมดิจิทัลและการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อความรู้ ทักษะการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางคลินิก”, URU J., ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 21–40, มิ.ย. 2023.