[1]
จันทนา ย. และ รัตนวัย น., “การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยไส้มะขามกึ่งอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ”, URU J., ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 105–121, มิ.ย. 2023.