[1]
พรหมมารัตน์ ภ. และ บัวเวช ด., “การกักเก็บคาร์บอนในดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี”, URU J., ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 73–90, ธ.ค. 2022.