[1]
อนันเอื้อ ป., “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงราย”, URU J., ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 27, ธ.ค. 2021.