[1]
พันไพศาล อ. และ จอมกิติชัย ว., “การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลสับปะรดห้วยมุ่น โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือกและรสชาติ”, URU J., ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 57, ธ.ค. 2021.