[1]
ศรีธิเลิศ เ., ฉันทะ เ. . ., and กรโอชาเลิศ ส. . ., “ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, URUJ, vol. 16, no. 1, pp. 129–149, Jun. 2021.