[1]
เครื่องชัย ส. . ., แก้วเต็ม ย. . ., and ชูจิตร ว. . ., “ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)””, URUJ, vol. 16, no. 1, pp. 105–127, Jun. 2021.