[1]
กองตัน เ., อุ่นกอง ธ., บูรณะชาติ ส. ., and กันมา น. ., “องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน”, URUJ, vol. 16, no. 1, pp. 67–89, Jun. 2021.