[1]
พูลจันทร์ ว. และ มหาชนะวงศ์ ก. ., “การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีถังกรองไร้อากาศ”, URU J., ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 57–68, ธ.ค. 2020.