[1]
พงศ์รักธรรม ก. และ สมนึก ก., “การศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ท่อผสมแบบสถิตสำหรับกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์”, URU J., ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 79–91, มิ.ย. 2020.