[1]
เสนานนท์ บ., ทองเทพ ก., จิรเสรีอมรกุล ก., เล่นวารี ว., บัวเจริญ เ., และ อรรถเวชกุล ย., “การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกกะวัตต์ ระหว่างการติดตั้งแบบระบบคงที่กับแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย”, URU J., ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 1–19, ธ.ค. 2019.