[1]
จันจุฬา ณ., “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”, URU J., ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 1–12, มิ.ย. 2019.