[1]
โชติกำจรส. and เพชระบูรณินน., “การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”, URUJ, vol. 14, no. 2, pp. 39-57, Dec. 2019.