[1]
สังข์ทอง ม., กลับนวล ป., ศาสตร์สาระ ศ., ไชยธารี อ., เชียรพิมาย พ., และ วงศ์ศักดิ์ ส., “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)”, URU J., ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 81–101, ธ.ค. 2019.