[1]
สังข์ทองม., กลับนวลป., ศาสตร์สาระศ., ไชยธารีอ., เชียรพิมายพ., and วงศ์ศักดิ์ส., “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)”, URUJ, vol. 14, no. 2, pp. 81-101, Dec. 2019.