[1]
สมเกียรติกุลว. and เรืองเดชก., “การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล”, URUJ, vol. 13, no. 1, pp. 47-63, Jun. 2018.