[1]
จารุพินทุโสภณ อ., “ผลของการใช้คู่มือการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ”, URU J., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 79–90, มิ.ย. 2018.