สุจริตเ. and สุจริตช. (2017) “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 12(2), pp. 53-65. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/98903 (Accessed: 15July2020).