แหยมคงส., โกธรรมพ., ใจผ่องป., น้อยน้ำใสป., Nguyen Ngoc, T., แหยมคงศ. and เอี่ยมอ่องส. (2017) “ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 12(2), pp. 15-25. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/93872 (Accessed: 19September2020).