เขมอัครเจตต์อ., ศิริพานิชร. and สุนทรสมัยว. (1) “การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 433-446. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77140 (Accessed: 30September2020).