บุญสูงอ. (1) “การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 417-432. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77136 (Accessed: 19September2020).