สะสมอ. (1) “กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 399-416. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77130 (Accessed: 26January2021).