พรหมมาส. (1) “รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 367-382. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77123 (Accessed: 19September2020).