คมทะวงส. (1) “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 349-366. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77122 (Accessed: 19September2020).