สกุลพันธ์ศ., วิกรมประสิทธิส. and อุปพงษ์ก. (1) “รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 303-322. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77119 (Accessed: 19September2020).