หล่มศรีว. and ภักดีวงศ์ภ. (1) “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 287-302. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77118 (Accessed: 19September2020).