เพ็งหมื่นราชภ. (1) “บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 271-286. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77116 (Accessed: 19September2020).