เรืองรองภ., น้อยนครส., รัตนเจริญภ., ปู่เกตุแก้วอ., ชาวะหะว. and แสงอ่อนว. (1) “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 259-270. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77114 (Accessed: 30September2020).