บรรลือทรัพย์ภ. and หอวัฒนกุลส. (1) “การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 231-244. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77112 (Accessed: 19September2020).