บุตรชีวันไ. and อุดมจ. (1) “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 215-230. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77110 (Accessed: 19September2020).